Integritetspolicy

 1. Allmänt / Inledning

I samband med att du registrerar dig som kund hos Wallins Praliner och Hantverk på vår webb plats salvorhantverk.se så kommer vi spara dina kontaktuppgifter.
Du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och med denna Integritetspolicy vill vi visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. Personuppgiftsansvarig

Wallins Praliner och Hantverk / Thomas Wallin är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. Varför vi behandlar personuppgifter

Wallins Praliner och Hantverk behandlar personuppgifter med ändamål och syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund vid genomförande av köp och fakturering
 • Följa lagstiftning såsom bokföringslagar
 • Möjliggöra kundvård och kundservice; Delge information, besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 1. Vilka personuppgifter vi behandlar

De personuppgifter Wallins Praliner och hantverk samlar in och behandlar om dig i egenskap som kund är;

 • Namn (Kontaktperson)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av vår webbplats
 • Uppgifter om dina köp
 1. Lagliga grunder för vår behandling av personuppgifter

Wallins Praliner och Hantverk baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder;

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra köp och för att kunna uppfylla våra åtaganden.

Wallins Praliner och Hantverk har en rättslig förpliktelse att behandla vissa personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som krävs för att fullgöra de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Vi sparar även personuppgifter under den tid som specificerats enligt gällande lagkrav, exempelvis bokföringslag.

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Wallins Praliner och Hantverk har vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 1. Dina rättigheter

Wallins Praliner och Hantverk ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att av begära;

 • Tillgång till dina personuppgifter
  Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
 • Rättelse av dina personuppgifter
  Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
 • Radering av dina personuppgifter
  På din begäran raderar vi dina personuppgifter, undantaget de fall när lagkrav förbinder oss att spara viss information under en specifik period. (Exempelvis bokförings- och skattelagstiftning)
 • Begränsning av behandling
  Du kan invända mot viss typ av behandling varpå vi anpassar våra ändamål.
 • Överföring av personuppgifter – Dataportabilitet
  Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
 1. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Wallins Praliner och Hantverk
Jacob Häggs Väg 29B
62369 Katthammarsvik
Thomas(snabel A)pagotland.se